Poďakovanie

Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce srdečne ďakuje nadácii EPH za opakované poskytnutie finančných prostriedkov v projekte – OPORA 2022. Čerpaním finančných prostriedkov z grantu sme rozšírili materiáno technické vybavenie pre imobilných a zdravotne znevýhodnených PSS nášho zariadenia. Vďaka Vášmu príspevku môžu naši klienti využívať nové pomôcky využívať pri voľnočasových aktivitách.