Organizačná štruktúra

Vznik a štruktúra organizácie

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS n.o. vznikla 16.12.2016. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/2016 schválilo návrh rady Senioru – Domova dôchodcov a sociálnych služieb v likvidácii na založenie novej n.o. na poskytovanie soc. služieb s novým názvom. Registrácia bola vykonaná na základe návrhu zakladateľa – Obec Horné Obdokovce, IČO: 00310441, so sídlom Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce, zastúpenej starostkou obce MVDr. Janou Martonkovou – na zápis neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Seniorát DD a SS n.o. do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách . Rozhodnutie o registrácii číslo: OU-NR-OVVS1-2017/005565 nadobudlo právoplatnosť dňom: 12.01.2017.
N.O. sa zapisuje do registra ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia pod číslom: VVS/NO-1/2017

  1. Štruktúra orgánov neziskovej organizácie

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie
Zakladatelia: Obec Horné Obdokovce, IČO: 00310441, Horné Obdokovce 389, 956 08
Členovia správnej rady:

  • predseda – Ing. Jaroslav Matušík, Horné Obdokovce
  • člen – Zdenka Hegedušová, Horné Obdokovce
  • člen – Eva Králová, Horné Obdokovce
    Revízor: Mgr. Veronika Konyová, Horné Obdokovce

    Zamestnanci Seniorát DD a SS n.o. :
    Štatutárny zástupca: riaditeľ- Eva Kováčiková, Obsolovce 26

Odborný garant/ka : 1 zamestnanec PP
Sociálny pracovník/čka : 1 zamestnanec PP
Ekonóm/ka : 1 zamestnanec PP
Opatrovateľ/ka : 7 zamestnancov PP
Pracovníčka v kuchyni : 1 zamestnanec PP
Upratovačka : 1 zamestnanec PP
Údržba : 1 zamestnanec DVP