Podmienky prijatia

Ak má občan záujem o prijatie do nášho zariadenia, je potrebné žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb podávať priamo v našom zariadení. Žiadosť .pdf
Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Pre umiestnenie PSS do Zariadenia pre seniorov sa musí jednať o občana, ktorý má vydané rozhodnutie a posudok príslušného obecného alebo mestského úradu, podľa trvalého pobytu žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov
V prípade, že záujemca nemá vydané príslušné rozhodnutie, môže byť do zariadenia prijatý ako samoplatca, t.j. uhrádza plné ekonomické náklady platné v čase prijatia.

Pri nástupe je potrebné predložiť nasledovné doklady :

  • rozhodnutie a posudok príslušného Obecného alebo Mestského úradu o odkázanosti na soc. službu v Zariadení pre seniorov
  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o bezinfekčnosti občana / nie staršie ako 3 dni / vydané príslušným obvodným lekárom
  • výpis od lekára o užívaní liekov a prípadnej návšteve odborných lekárov ak sa jedná o pravidelné kontroly
  • preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
  • rozhodnutie o poberaní starobného dôchodku
    Osobné vybavenie ( šatstvo, bielizeň, obuv ) a osobné veci , ktoré si občan doniesol do zariadenia zostávajú jeho majetkom, a pri nástupe do zariadenia si ich ponecháva vo svojej blízkosti (t.j. na izbe). Šatstvo by malo byť zreteľne označené

Poverený pracovník je povinný s ustanoveniami prevádzkového poriadku oboznámiť novoprijatého obyvateľa a umožniť mu do neho nahliadnúť. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na viditeľnom mieste ( pri izbe sestier), originál je uložený v kancelárii riaditeľky zariadenia.