O nás

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS bola zriadená obcou Horné Obdokovce dňa 16.12.2016. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v Zariadení pre Seniorov v zmysle zákona č.448/2008.                                             

Predpokladom poskytovania kvalitných sociálnych služieb, je poznanie všetkých skutočností týkajúcich sa života seniorov. Každý senior si zaslúži dôstojné žitie a dožitie. Vyrovnanie sa so starobou  nie je jednoduché. Snažíme sa presadzovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovnaký výkon ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného stavu. Poskytujeme sociálne služby podľa individuálnych potrieb a schopností PSS, vytvárame podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život našich obyvateľov, usilujeme sa o vytváranie príjemného domáceho prostredia. Podporujeme, dôstojný a čo najviac samostatný život svojich obyvateľov. Zamestnanci pri práci zachovávajú etický kódex . Rešpektujú názor a rozhodnutia prijímateľov sociálnych služieb. Vykonávajú svoje povolanie zodpovedne a na profesionálnej úrovni. Zariadenie poskytuje možnosti zapájať sa do života nášho regiónu, zúčastňovať sa jeho kultúrnych podujatí a záujmových aktivít.  Umožňujeme obyvateľom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o používanie osobných vecí prijímateľa – rádio, televízor, obrázky fotografie, časti nábytku a iné, s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť PSS. Okolo budovy zariadenia je veľký pozemok, na ktorom sú umiestnené lavičky a altánky, kde môžu naši starkí stráviť príjemné chvíle odpočinku. V areáli je veľa kvetov a zelene, na údržbe ktorej sa podieľajú aj PSS. Malý kúsok pozemku je vyhradený na záhradku, kde si dopestujeme v lete niektorú zeleninu. PSS sa môžu slobodne pohybovať v zariadení,  môžu slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa v čase, ktorí si sami zvolia. Nemožnosť absolútnej slobody pohybu je viazaná výlučne na neschopnosť orientácie v prostredí s možnosťou ohrozenie života a zdravia. Integrovanosť zariadenia v prostredí je dostatočná, čo umožňuje dostupnosť rôznych druhov služieb,  čo súvisí aj s možnosťou nadviazania a rozvíjania rôznych typov sociálnych kontaktov.