Poďakovanie

Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce srdečne ďakuje nadácii EPH za opakované poskytnutie finančných prostriedkov v projekte – OPORA 2022. Čerpaním finančných prostriedkov z grantu sme rozšírili materiáno technické vybavenie pre imobilných a zdravotne znevýhodnených PSS nášho zariadenia. Vďaka Vášmu príspevku môžu naši klienti využívať nové pomôcky využívať pri voľnočasových aktivitách.

Poďakovanie za darčeky pre našich seniorov

Veľmi pekne ďakujeme za darčeky pre našich seniorov, ktoré nám priniesli aj tento rok na Vianoce dobrovoľníci vďaka projektu – Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok a  Vianočný zázrak, tiež aj ostatným darcom – rodinným príslušníkom a obyvateľom obce Horné Obdokovce, ktorí obdarovali našich PSS.

Veľká vďaka Vám a aj všetkým, ktorí nosia darčeky do zariadenia aj počas celého roka.

Poďakovanie nadácii Henkel

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje nadácii HENKEL za poskytnuté finančné prostriedky v projekte – Ľahší život našich seniorov.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dostupnosť rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre všetkých klientov. Podporiť ich sebestačnosť pri niektorých úkonoch a činnostiach, hlavne v oblasti osobnej hygieny. Nakoľko pomôcky, ktoré sme získali cestou tohto projektu sú ľahko dosiahnuteľné, ich použitie v praxi je rýchle a nenáročné na montáž a obsluhu. Disponovaním dostatočného počtu pomôcok vieme rieši ihneď problémy s obmedzenou mobilitou klientov.

Veľké ďakujeme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácia Henkel Slovensko.

Poďakovanie za darčeky pre našich seniorov

Srdečné ďakujeme za darčeky, ktoré nám aj tieto Vianoce priniesli vďaka projektu – Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok, Vianočný zázrak a tiež aj anonymným darcom, ktorí podporili našich PSS. Vďaka patrí všetkým, ktorí darčekmi obdarúvajú počas celého roka našich klientov.

Srdečná vďaka.

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme za všetkých našich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia poďakovať Vašej spoločnosti za UVC dezinfekčné germicídne lampy so senzorom, ktoré sme od Vás dostali ako dar. Vážime si najmä to, že aj naše malé zariadenie neuniklo Vašej pozornosti. Je to veľmi prínosný a užitočný darček, ktorý vieme plnohodnotne využiť v našej práci a to nielen počas pandemickej situácie.

Ďakujeme a želáme Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej činnosti

Poďakovanie

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje nadácii EPH za poskytnuté finančné prostriedky v projekte – Pomôžme seniorom po COVIDE. Vďaka nadácii sme mohli zakúpiť rehabilitačné a ostatné pomôcky pre našich PSS. Polohovateľné invalidné vozíky pomôžu pri debarierizácii a zvýšení mobility klientov. Ostatné pomôcky pomôžu pre skvalitnenie poskytovaných odborných činností klientom. „Veľké ďakujeme“

Poďakovanie

Poďakovanie za darčeky, ktoré nám priniesli vďaka projektu – Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok, Vianočný zázrak. Poďakovanie patrí aj anonymným darcom, ktorí podporujú našich PSS darčekmi počas celého roka.

“ Veľké ďakujeme „

Poďakovanie

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje všetkým sponzorom za darčeky pre našich prijímateľov sociálnej služby, hlavne teraz v tomto ťažkom období v boji s COVID-19.